Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok

Mládež Slovenského Červeného kríža je hnutie detí a mládeže v Slovenskom Červenom kríži.

Jeho činnosť sa riadi základnými princípmi červeného kríža, prijatými na XX. Medzinárodnej konferencii červeného kríža v roku 1965 vo Viedni: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota, svetovosť.

M SČK je organizačnou zložkou SČK (čl. 9 Stanov SČK), ktorá sa riadi zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 460/2007 Z.z. o SČK a ochrane znaku a názvu SČK, Stanovami SČK, vlastným Štatútom a má vlastnú organizačnú štruktúru a program.

Poslanie

Obrázok Poslaním Mládeže Slovenského Červeného kríža je združovať deti a mládež v rámci hnutia Červeného kríža na Slovensku a vytvoriť jej priestor a podmienky pre dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí.

Naše ciele

V rámci zdravotno-výchovnej a preventívnej činnosti v oblastiach HIV/AIDS a drogových závislostí zameraných na deti, mládež a celú spoločnosť:

 • zmena postoja spoločnosti voči ohrozeným jednotlivcom a skupinám

 • zmena osobného prístupu na základe dostupných informácií

V oblasti šírenia myšlienok, princípov a humanitárnych hodnôt Červeného kríža:

 • rozvoj sociálneho cítenia a konania detí a mládeže

 • prehĺbenie porozumenia medzi ľuďmi

 • zlepšenie pripravenosti obyvateľstva na mimoriadne situácie informovaním o poslaní a princípoch Červeného kríža a medzinárodnom humanitárnom práve

V oblasti pripravenosti na katastrofy:

 • rozvoj osobnej zodpovednosti za život a zdravie

 • zlepšenie pripravenosti a reakcie deti a mladých ľudí na mimoriadne situácie

V oblasti napĺňania potrieb spoločnosti na lokálnej úrovni:

 • zlepšiť postavenie ohrozených detí a mládeže v rámci spoločnosti

 • zlepšiť podmienky života zraniteľných skupín obyvateľstva

  Zdroj  MládežSČK